Jsme tu pro Vás infolinka

Česká kancelář pojistitelů

odkaz: www.ckp.cz

Česká kancelář pojistitelů byla zřízena dne 30. července 1999 na základě zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří mají oprávnění na území ČR provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanoveném zákonem1:

 • spravuje garanční fond
 • provozuje hraniční pojištění a informační středisko
 • zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří
 • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod
 • spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti
 • vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti
 • podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a mají nárok na plnění podle výše uvedeného zákona, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel:

 • plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 10 000 Kč
 • plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti
 • plnění za škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění.
 • náhradního plnění podle § 24a a 24b zákona

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má Česká kancelář pojistitelů právo na náhradu toho, co za povinné osoby plnila.


1Převzato: http://www.ckp.cz/onas/onas_obec.php