Jsme tu pro Vás infolinka

Česká národní banka

odkaz: www.cnb.cz

Česká národní banka je centrální bankou státu Česká republika a zároveň orgánem, který vykonává dohled na finančním trhem. Její působnost je vymezena a stanovena Ústavou České republiky a svoji činnost provádí v souladu se zákonem č.6/1993 Sb. 1 o České národní bance a dalšímí právními úpravami a předpisy. Je veřejnoprávním subjektem se sídlem v Praze a hospodaří samostatně se svěřeným majetkem od státu. Do řízení a její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Bankovní rada je nejvyšším řídícím orgánem ČNB a skládá se z: guvernéra, dvou víceguvernérů a čtyř členů bankovní rady. Bankovní rada je jmenována prezidentem České republiky na šestileté období.

Hlavní náplní vyplývající ze zákona o ČNB je péče o cenovou stabilitu země, přispívání k nízkoinflačnímu prostředí české ekonomiky s udržitelným hospodářským růstem. Předpokladem pro vytváření správných podmínek k hospodářskému růstu je nezávislost ČNB. Určuje měnovou politiku státu, vydává bankovky a mince, dohlíží na peněžní oběh, platební styk, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, devizový dohled, atd. Poskytuje bankovní služby pro organizace napojené na stát: Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, fondy, organizace napojené na Evropské společenství, atd.

Již ze zmíněného zákona č.6/1993 Sb. vyplývá hlavní náplň práce ČNB. Především stanovuje pravidla, která chrání stabilitu celého bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a penzijních fondů. Stanovená pravidla reguluje a v případě potřeby i postihuje subjekty působící na tomto trhu za jejich nedodržení.

Dohled v pojišťovnictví je jedna z činností ČNB, která si klade za cíl chránit spotřebitele, občany. Dohledu podléhají pojišťovny působící na území České republiky, tuzemské pojišťovny a zajišťovny a právnické a fyzické osoby, které na tomto území vykonávají zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a další činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností. předmět kontrolní činnosti ČNB je vymezen v zákoně o pojišťovnictví vůči příslušným osobám následovně:

  • dodržování tohoto zákona a ustanovení zvláštních právních předpisů, která se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících,
  • soulad provozovaných činností s uděleným povolením,
  • hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků,
  • způsob tvorby a použití technických rezerv, finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, a solventnost pojišťovny,
  • plnění opatření uložených ČNB,
  • způsob vedení administrativních a účetních postupů a vnitřní kontroly.

Pojišťovně či zajišťovně, která odmítne či znemožní vydat řadu podkladů a informací či jinak závažně ztíží výkon dohledu v nesoučinnosti, může uložit ČNB pokutu. Při zjištění závažných nedostatků v hospodaření pojišťoven, má možnost ČNB nařídit pojišťovně ke schválení ozdravný plán. Dále může zavést nucenou správu, pozastavit oprávnění k nabízení a uzavírání pojistných smluv, převod pojistných kmenů, atd.2


1http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=6~2F1993&rpp=15#seznam
2zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (Hlava IV, § 26 - § 37)